top of page

Algemene Voorwaarden

Cliënt: (rechts-)persoon welke bij  Groepspraktijk Ander Perspectief diensten afneemt. Onder cliënt worden, indien van toepassing, behalve deze, ook verstaan, diens vertegenwoordiger, gemachtigde en rechtsverkrijgenden.

 

Dienst: een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door cliënt, diensten worden verleend door Groepspraktijk Ander Perspectief in het kader van het welzijn van cliënt.

 

a. Op alle overeenkomsten tussen  Groepspraktijk Ander Perspectief enerzijds en cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

b. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door dienstverlener zijn bevestigd. In het geval dat van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

De cliënt maakt uit vrije wil gebruikt van de diensten en is op elk moment zelf verantwoordelijk tijdens het volgen van een sessie die door Groepspraktijk Ander Perspectief, worden georganiseerd. Bij eventuele schade, materieel of immaterieel, kan op geen enkele manier verhaal bij haar worden gehaald.  Elk aanbod door Groepspraktijk Ander Perspectief gegeven zijn niet resultaat-gegarandeerd, Elke cliënt is zelf verantwoordelijk in een cliënt/oplossingsgerichte aanpak voor het behalen van de doelstellingen die men zelf formuleerde en beoogde.

 

De cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor het uitwerken van huistaken, opdrachten, zelfreflectie, volgen van advies,.....Groepspraktijk ander Perspectief kunnen dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet slagen van een sessie/ doelstelling/behandelplan. Op overeenkomsten tussen Groepspraktijk Ander Perspectief en de cliënt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch Recht van toepassing. 

Tarieven zie de afzonderlijke disciplines en pagina's.

Annulatie van afspraken:

Indien je niet aanwezig kan zijn op je afspraak, gelieve dan minimaal 24u van te voren op een werkdag te verwittigen (bij voorkeur via telefoon, voicemail inspreken is ook in orde). Bij laattijdige afmelding (minder dan 24u) wordt een kost aangerekend van 40 euro ter compensatie van de gereserveerde consulttijd. Bij het niet verschijnen op de afspraak (no-show) wordt het volledige bedrag van de betreffende consultatie in rekening gebracht.

Wanneer dit meerdere keren gebeurd behoudt Groepspraktijk Ander Perspectief  het recht om eenzijdig de therapeutische behandeling te stoppen, wegens geen engagement van de cliënt naar het eigen herstelproces/relatie.

Zelf initiatief en engagement tonen in het eigen herstelproces is essentieël om de aan de hulpvraag te werken en de vooropgestelde doelstellingen van de cliënt te behalen.

Onze diensten zijn betaalbaar te Naamsesteenweg 229/3,  3800 Sint-Truiden, contant of via Bancontact of op vervaldag die op onze facturen vermeld wordt. Bij niet-betaling op de vervaldag, wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 20% forfaitaire schadevergoeding verhoogd met een minimum van 30 Euro. Bovendien is er onder diezelfde voorwaarden, een verwijlinterest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met 2%. Klachten dienen ons per aangetekend schrijven te bereiken binnen de 8 dagen na aflevering van de geleverde diensten(consultaties/begeleiding). Voor alle geschillen zijn ENKEL de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Een therapeutisch art 44/ coachingstraject dient ten alle tijden onmiddellijk betaalt te worden, indien overeengekomen wordt dat dit per factuur gebeurd om boekhoudkundige redenen of door bv. OCMW, bewindvoering of collectieve schuldenregelening,... Zal de factuur steeds voor de vervaldag betaalt dienen te worden. 

Een vrij beroep valt niet onder de B2B wetgeving. Een betalingstermijn van minimaal 5 tot 7 dagen wordt door rechters voor zakelijke wanbetalers als redelijk ervaren. 

 

Het is conform de wet om van bij de eerste herinneringsbrief een schadevergoeding en verwijlinterest aan te rekenen. 

Paketten worden niet terugbetaald. De keuze van  paketten dienen op voorhand kenbaar gemaakt te worden.

Vijf vragen over facturen die iedereen zich stelt - FOD Economie (bericht) (fgov.be)

Indien deze niet tijdig op de vervaldag betaalt wordt zullen de volgende sessies onmiddellijk afgerekend worden en ontvangt u per mail onmiddellijk een ontvangstbewijs voor uw boekhouding die aan de wettelijke regels voldoet.  

Spijtig genoeg zijn er soms wanbetalers waardoor ik genoodzaakt ben om deze regel in te voeren.

                                                                                                                

Art.44: Therapeutische prestaties zijn prestaties die een diagnose, behandeling, verzorging en genezing van ziektes, letsels, afwijkingen en gezondheidsproblemen realiseren of de gezondheid van patiënten beschermen, in stand houden of herstellen.

bottom of page