top of page

Missie

Ander Perspectief is een holistische groepspraktijk. Holistisch wil zeggen dat lichaam en geest zijn met elkaar verbonden zijn. Deze 2 woorden zijn de essentie en inherent aan het oprichten en bestaan van de Groepspraktijk Ander Perspectief. We verhuren niet gewoon een kamer en innen huur, neen, we gaan met elkaar een echte heuse samenwerkingsverband aan, op deze wijze overstijgen we de grenzen van ons eigen vakgebied. 

  

Soms kunnen duurzame veranderingen maar bereikt worden door zowel op fysiologisch als psychologisch vlak in te zetten. Het doet ons dan ook veel plezier dat we voor beide sporen de vereiste expertise in huis hebben. Dankzij een doorgedreven samenwerking (intervisie, kruisbestuiving, leren van elkaar, …) wordt jouw groei steeds door een heel team gevoed. 

  

De doelstelling van Groepspraktijk Ander Perspectief is een kwaliteitsvolle samenwerking en synergie tussen de praktijk en de zorg-, hulpverlener, vertrekkend vanuit een principe van gelijkwaardigheid tussen deze actoren, zodat aan cliënten een zo optimaal mogelijke begeleiding en zorg wordt aangeboden. Door een goede samenwerking en het delen van hun expertise willen zij de mentale- en fysieke veerkracht van hun cliënten bevorderen.  

  

Bij begeleiding van kinderen, jongeren wordt gestreefd om zoveel mogelijk de ouders/opvoeders te betrekken bij de begeleiding in hun opvoedende kracht te zetten. Bij individuele begeleiding wordt steeds rekening gehouden met de kracht op de andere(n) in en rond het systeem van de cliënt.  

  

De zorg-, hulpverlener engageert zich om zijn/haar begeleiding samen met de cliënt op regelmatige basis te evalueren en tijdens het gesprek een nieuwe afspraak vast te leggen indien de cliënt dit wenst.  Cliënten die geen urgente hulpvraag hebben, kunnen zelf hun afspraken inplannen en /of zelf de frequentie bepalen. De zorg-, hulpverlener kan wel adviseren. 

Dit doen we vanuit de visie van gelijkwaardigheid om de zelfstandigheid van de cliënt te bewaken, te bevorderen. Tevens om steeds oog te blijven hebben voor reeds behaalde doelstellingen en het bijstellen hulpvraag en doelstellingen. Op het einde van een traject wordt de opvolging met de cliënt besproken. 

  

Cliënten die in het bestand van een zorg-, hulpverlener zitten, krijgen bij herval voorrang op de wachtlijst of worden indien mogelijk doorverwezen naar een collega. Cliënten gekoppeld aan Ander Perspectief (via andere therapeuten of overeenkomsten die Ander Perspectief afsluit) krijgen voorrang op de wachtlijst. 

De zorg-, hulpverlener draagt mee zorg voor cliënten van de andere zorg-, hulpverleners van Ander Perspectief indien hier nood aan is.  

  

Visie 

De zorg-, hulpverlener sluit de noodzakelijke verzekeringsovereenkomsten af om zichzelf te verzekeren tegen de risico’s verbonden aan de uitoefening van het beroep en in het bijzonder een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid. 

  

De zorg-, hulpverlener beheert binnen de praktijk volledig autonoom zijn/haar activiteit en agenda (mits een aantal basisafspraken en activiteiten) en is volledig vrij om iedere behandeling van cliënten te aanvaarden of te weigeren. De zorg-, hulpverlener is verantwoordelijk om een gepaste dienstverlening aan te bieden aan zijn/haar cliënten en heeft hier de volledige therapeutische vrijheid voor.  

  

Groepspraktijk Ander Perspectief wil een warme kwaliteitsvolle zorg aanbieden op de hernieuwde locatie waar alle nodige infrastructuur aanwezig is. Op deze wijze kunnen de zorg-, hulpverleners de nodige kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden. 

  

Dit kan voor Lily alleen bewerkstelligd worden als alle zorg-, en hulpverleners elkaar vertrouwen, elkaars goede intenties zien, samenwerken, elkaar een warm hart toedragen zonder angst voor concurrentie op de eigen werkdomeinen. Daar sluit heel nauw bij aan dat eigen aan het werkterrein niet alle zorg- en hulpverleners een terugbetaling kunnen aanbieden. Om dan toch een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg te kunnen aanbieden aan de cliënten, is het inherent in se nodig dat dit vanuit de groepspraktijk vertrekt. 

  

Vanuit deze visie hanteert Lily (Ander Perspectief) dan ook transparante tarieven voor ingebruikname van de praktijkruimte en materiaal zodat de zorg- en hulpverleners een normaal tarief kunnen hanteren. Op deze wijze kan de zorg-, en hulpverlener niet onder druk komen te staan en ook niet ten aanzien van concurrentie. 

  

Dit werkt ook bevorderend naar de uitbreiding van het team toe en om op een respectvolle wijze om te gaan met het gefaciliteerde apparatuur en materiaal. Zo wordt er steeds een kwaliteitsvolle zorg en diensten aangeboden aan alle cliënten van de groepspraktijk Ander Perspectief. 

Welkom bij

Groepspraktijk Ander Perspectief

bottom of page