top of page

Missie

De doelstelling van Groepspraktijk Ander Perspectief is een kwaliteitsvolle samenwerking en synergie tussen de praktijk en de zorg-,hulpverlener, vertrekkend vanuit een principe van gelijkwaardigheid tussen deze actoren, zodat aan cliënten een zo optimaal mogelijke begeleiding en zorg wordt aangeboden. Door een goede samenwerking en het delen van hun expertise willen zij de mentale en fysieke veerkracht van hun cliënten bevorderen. 

Bij begeleiding van kinderen, jongeren wordt gestreefd om zoveel mogelijk de ouders/opvoeders te betrekken bij de begeleiding en terug in hun opvoedende kracht te zetten. Bij individuele begeleiding wordt steeds rekening gehouden met de kracht op de andere(n) in en rond het systeem van de cliënt. 

De zorg-,hulpverlener engageert zich om zijn/haar begeleiding samen met de cliënt op regelmatige basis te evalueren en tijdens het gesprek een nieuwe afspraak vast te leggen indien de cliënt dit wenst.  Cliënten die geen urgente hulpvraag hebben, kunnen zelf hun afspraken inplannen en of zelf de frequentie bepalen. De zorg-,hulpverlener kan wel adviseren.

Dit doen we vanuit de visie van gelijkwaardigheid om de zelfstandigheid van de cliënt te bewaken, te bevorderen. Tevens om steeds oog te blijven hebben voor reeds behaalde doelstellingen en het bijstellen hulpvraag en doelstellingen. Op het einde van een traject wordt de opvolging met de cliënt besproken.

Cliënten die in het bestand van een zorg-,hulpverlener zitten, krijgen bij herval voorrang op de wachtlijst of worden indien mogelijk doorverwezen naar een collega.Cliënten gekoppeld aan Ander Perspectief (via andere therapeuten of overeenkomsten die Ander Perspectief afsluit) krijgen voorrang op de wachtlijst.

De zorg-,hulpverlener draagt mee zorg voor cliënten van de andere zorg-, hulpverleners van Ander Perspectief indien hier nood aan is. 

Visie

De zorg-,hulpverlener sluit de noodzakelijke verzekeringsovereenkomsten af om zichzelf te verzekeren tegen de risico’s verbonden aan de uitoefening van het beroep en in het bijzonder een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid.

 

De zorg-,hulpverlener beheert binnen de praktijk volledig autonoom zijn/haar activiteit en agenda (mits een aantal basisafspraken en activiteiten) en is volledig vrij om iedere behandeling van cliënten te aanvaarden of te weigeren. De zorg-, hulpverlener is verantwoordelijk om een gepaste dienstverlening aan te bieden aan zijn/haar cliënten en heeft hier de volledige therapeutische vrijheid voor. 

Groepspraktijk Ander Perspectief wil een warme kwaliteitsvolle zorg aanbieden op de hernieuwde locatie waar alle nodige infrastructuur aanwezig is. Op deze wijze kunnen de zorg-,hulpverleners de nodige kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden.

Dit kan voor Lily  alleen bewerkstelligt worden als alle zorg- en hulpverleners elkaar vertrouwen, elkaars goede intenties zien, samenwerken, elkaar een warm hart toedragen zonder angst voor concurrentie op eigen werkdomeinen. Daar sluit heel nauw bij aan dat eigen aan het werkterrein niet alle zorg- en hulpverleners een terugbetaling kunnen aanbieden. Om dan toch een  betaalbare en kwaliteitsvolle zorg te kunnen aanbieden aan de cliënten, is het inherent in se nodig dat dit vanuit de groepspraktijk vertrekt.

Vanuit deze visie hanteert Lily (Ander Perspectief) dan ook transparante tarieven voor ingebruiksname van de praktijkruimte en materiaal zodat de zorg- en hulpverleners  een normaal

tarief kunnen hanteren. Op deze wijze kan de zorg- en hulpverlener niet onder druk komen te staan en ook niet ten aanzien van concurrentie.

Dit werkt ook bevorderend naar de uitbreiding van het team toe en om op een respectvolle wijze om te gaan met het gefacilliteerde apparatuur en materiaal. Zo wordt er steeds een kaliteitsvolle zorg en diensten aangeboden aan alle cliënten van de groepspraktijk Ander Perspectief.

bottom of page